Beating bowel cancer together

A-Y o dermau meddygol

A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | Th | U | W | Y 

A

Abdomen

Y rhan o’r corff o dan yr asennau ac uwchlaw’r cluniau.

Abladiad amledd radio

Triniaeth ar gyfer canser y coluddion sydd wedi lledu i’r afu/iau. Mae’n defnyddio tonfeddi radio i drin celloedd canser ar dymheredd uchel.

Abladiad microdon

Triniaeth ar gyfer canser y coluddion sydd wedi lledu i’r afu/iau. Mae’n defnyddio gwres o egni microdon i ladd celloedd canser.

<< Yn ôl i’r brig

B

Biopsi

Sampl o feinwe a gymerir i wirio ar gyfer canser.

Brachytherapi

Radiotherapi mewnol sy’n defnyddio ffynhonnell ymbelydredd yn y corff am gyfnod byr o amser.

<< Yn ôl i’r brig

C

Capecitabin

Math o gyffur cemotherapi, a elwir hefyd yn Xeloda.

Cemotherapi

Triniaeth sy’n defnyddio cyffuriau i ladd celloedd canser.

Colon

Y darn hiraf o’r coluddyn mawr, sy’n gorffen ychydig uwchben y rectwm.

Colonoscopi

Prawf sy’n defnyddio tiwb cul hir gyda chamera ar y pen i chwilio’r  tu fewn i’r colon a’r rectwm.

Colostomi

Tynnir darn o’r coluddyn mawr allan i agoriad ar eich abdomen, er mwyn i’ch baw fynd i mewn i fag.

Coluddyn mawr

Rhan o’r system dreulio sy’n cynnwys y colon a’r rectwm.

Cyfnod

Ffordd o ddisgrifio maint canser, ymhle y mae a pha mor bell y mae wedi lledu.

Cymorthyn

Triniaeth a ddefnyddir gyda neu wedi’r brif driniaeth i wella’r gobaith o reoli’r canser.

<< Yn ôl i’r brig

E

Endoscopi

Prawf sy’n defnyddio tiwb cul bychan gyda chamera i edrych y tu fewn i’r corff.

<< Yn ôl i’r brig

F

FAP

Polyposis Tyfiannol Teuluaidd (FAP). Syndrom etifeddol prin canser y coluddion sy’n cynyddu’n fawr y risg o gael canser y coluddion. Mae’n creu nifer fawr o dyfiannau (polyps) yn leinin y coluddyn.

FOLFIRI

Yr enw a roddir i gyfuniad o’r cyffuriau cemotherapi canlynol:

  • asid ffolinig
  • ffliworowracil (5FU)
  • irinotecan

FOLFOX

Yr enw a roddir i gyfuniad o’r cyffuriau cemotherapi canlynol:

  • asid ffolinig
  • ffliworowracil (5FU)
  • oxaliplatin

<< Yn ôl i’r brig

Ff

Ffliworowracil

Math o gyffur cemotherapi, a elwir hefyd yn 5FU.

G

Genynnau

Casgliad o gyfarwyddiadau sy’n rheoli sut mae’r celloedd yn eich corff yn tyfu a gweithio. Etifeddir genynnau oddi wrth eich rhieni. Maen nhw’n rheoli pethau fel lliw llygaid.

Gradd

Ffordd o ddisgrifio pa mor gyflym allai canser dyfu a lledu. Gall canser gradd isel dyfu’n arafach ac mae’n llai tebygol o ledu na chanser gradd uchel.

<< Yn ôl i’r brig

I

Ileostomi

Tynnir darn o’r coluddyn bychan allan i agoriad ar eich abdomen, er mwyn i’ch baw fynd i mewn i fag.

Irinotecan

Math o gyffur cemotherapi, a elwir hefyd yn Campto.

<< Yn ôl i’r brig

M

MAP

Polyposis MUTYH gysylltiol (MAP). Syndrom etifeddol prin canser y coluddion sy’n cynyddu’n fawr y risg o gael canser y coluddion. Mae’n creu nifer fawr o dyfiannau (polyps) yn leinin y coluddyn ac yn cynyddu’r risg o gael canser y coluddion.

MDT

Tîm amlddisgyblaethol. Y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch sy’n cyfarfod yn rheolaidd fel tîm.

MRI

Delweddu cyseinedd magnetig. Sgan sy’n defnyddio magnetau i dynnu lluniau o’r corff.

<< Yn ôl i’r brig

N

Neo-gymorthyn

Triniaeth a ddefnyddir cyn y brif driniaeth i wella’r gobaith o reoli’r canser.

Nodau lymff

Chwarennau bach sy’n rhan o’r system lymffatig, sy’n amddiffyn y corff rhag haint. Maent yn lle cyffredin y mae canser y colon neu’r rectwm yn lledu iddynt.

<< Yn ôl i’r brig

O

Oxaliplatin

Math o gyffur cemotherapi, a elwir hefyd yn Eloxatin.

<< Yn ôl i’r brig

P

Patholegydd

Meddyg sy’n edrych ar gelloedd o dan ficrosgop i weld pa mor normal neu annormal maen nhw’n edrych.

Pelfis

Y rhan o’r corff rhwng y cluniau.

Polyp

Tyfiant heb fod yn ganser. Gall polyps dyfu yn leinin organau’r corff, gan gynnwys y coluddyn. Gall rhai polyps ddatblygu’n ganser gydag amser.

Prawf biofarcio

Prawf sy’n chwilio am newidiadau (a elwir yn fwtaniadau) mewn grŵp o enynnau i weld pa driniaethau allai weithio a pha rai sy’n annhebyg o weithio.

<< Yn ôl i’r brig

R

Radiotherapi

Triniaeth sy’n defnyddio ymbelydredd egni uchel i ladd celloedd canser.

Radiotherapi mewnol dethol (SIRT)

Triniaeth ar gyfer canser y coluddion sydd wedi lledu i’r afu/iau. Mae’n golygu chwistrellu miliynau o leiniau ymbelydrol mân i mewn i’r afu/iau.

Radiotherapi stereotactig

Triniaeth ar gyfer canser y coluddion sydd wedi lledu i’r afu/iau. Mae’n defnyddio peiriant, o’r enw Cyberknife, i dargedu dognau uchel o radiotherapi i’r tyfiant, tra’n cyfyngu’r dogn i’r meinwe iach amgylchynol.

RAS

Grŵp o enynnau y gallai meddyg edrych arnynt fel rhan o brawf biofarcio. Os oes gan y canser genyn RAS normal, mae’n cael ei alw’n ‘fath gwyllt RAS’. Os yw’n annormal, mae’n cael ei alw’n ‘genyn RAS wedi mwtanu’.

Rectwm

Rhan o’r coluddyn mawr sy’n eistedd rhwng y colon a’r anws. Caiff eich baw ei storio ynddo.

<< Yn ôl i’r brig

S

Sgan CT

Sgan tomograffi cyfrifiadurol. Sgan sy’n defnyddio pelydrau-X i dynnu cyfres o luniau o’r corff.

Sgan PET

Tomograffi allyriad safle. Sgan sy’n defnyddio dogn isel o ymbelydredd i dynnu lluniau o’r corff cyfan.

Sgan uwchsain

Sgan sy’n defnyddio tonnau sain i adeiladu llun o’r corff.

Sigmoidoscopi

Math o endoscopi (prawf sy’n defnyddio tiwb cul hir gyda chamera ar y pen i chwilio’r tu fewn i’r rectwm a’r colon sigmoid.

Stoma

Agoriad i’r abdomen, lle y tynnir darn o’r coluddyn allan er mwyn i’ch baw fynd i mewn i fag.

Syndrom Lynch

Cyflwr genetaidd sy’n gallu cynyddu’r risg o gael canser y coluddion i fyny at 80% a gall gynyddu’r risg o gael rhai mathau eraill o ganser gan gynnwys y groth a’r ofari.

<< Yn ôl i’r brig

Th

Therapïau biolegol

Cyffuriau sy’n newid y ffordd y mae celloedd canser yn gweithio i’w hatal rhag tyfu. Enw arall arnynt yw therapïau wedi’u targedu.

<< Yn ôl i’r brig

 

A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | Th | U | W | Y 

Your support helps save lives. Donate now and help us ensure a future where nobody dies of bowel cancer.
Your support helps save lives. Donate now and help us ensure a future where nobody dies of bowel cancer.

Thanks supporter

Thanks for signing up for this great campaign. To complete the setup of your JustGiving page you need to first create an account for myemail@domain.tld, please enter a new password to use below. Alternatively if you already have an account and would like to use it just click here.

Thanks supporter

Thanks for signing up for this great campaign. To complete the setup of your JustGiving page you need to login to your myemail@domain.tld account, please enter the password for that account below. Alternatively if you have a different account you would like to use just click here.

Forgotten password

Hi supporter, do you want to send a password reminder?.

JustGiving Login

Hi supporter, please enter your JustGiving login details below and we'll handle the rest.